20 بهمن 1393

روش تحقیق دانش آموزی

مولف: محمد علی صادقی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/2

قابل توجه دانش آموزان سخت کوش :
جهت اطلاعات بیشتر می توانید کتاب زیر را خریداری فرمایید.
http://ketab.name/book/522844274c283a5ab5a21537
ویا مطالب زیررا مطالعه فرمایید.
<>-2-    بسم الله الرحمن الرحيم : در وسط صفحه قرار گرفته و بهتر است اين صفحه كادر نداشته باشد. و بعد از جلد تحقيق آورده مي شود

 


3- فهرست مطالب
4- فهرست جداول
5- فهرست نمودارها
6- چكيده پژوهش : شامل بيان مسئله، اهداف و نتايج تحقيق
 

 

فصل اول : طرح تحقيق
1- مقدمه
 2- بيان مسئله : مشكلي كه محقق به حل آن علاقه مند است.
3- اهميت پژوهش : پاسخ به سوال خواننده كه چرا بايد اين تحقيق انجام گيرد؟
4-  اهداف پژوهش( اهداف كلي و جزئي)
 5- سوالات يا فرضيات تحقيق
 6- تعريف اصطلاحات
 

فصل دوم :
1-مباني نظري پژوهش
2-پيشينه پژوهش
 

فصل سوم :
1- روش تحقيق
2- جامعه آماري
3- نمونه گيري
4- ابزار اندازه گيري
5- روش تجزيه و تحليل آماري
 

فصل چهارم :
1- تجزيه و تحليل داده ها
 

فصل پنجم :
1- ارائه نتايج
2- ارائه پيشنهادها
3- پيشنهادها يي جهت تحقيقات بعدي
4- محدوديت هاي پژوهش
5- فهرست منابع
6- ضمائم 

( صفحه روي جلد )

(هدف اصلي از بكار گيري جلد، محافظت از محتواي گزارش در برابر آسيب هاي فيزيكي است ، جنس و رنگ  آن متناسب با سليقه افراد مي تواند از مقوا ، طلق ، چرم و .... و به رنگ هاي متفاوت باشد . مطالب روي جلد بايد آگاه كننده ، خوانا و جالب بوده و آيينه تمام نماي پژوهش باشد و عنوان يا موضوع نبايد از 12كلمه تجاوز كند.(طرح نو، 1386 ، 19 )

نمونه زير يك مثال است .

( مطالب روي جلد )

الله

اداره آموزش و پرورش شهر تهران

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 19

جشنواره جوان خوارزمي

 

گزارش  و مستندسازی طرحهاي  جشنواره جوان خوارزمی

عنوان تحقيق :

چار چوب و راهنماي تكميل گزارش و مستندسازي طرحهاي جشنواره جوان  خوارزمي

 

تهيه و تنظيم :

علي ملكي

 

سال تحصیلی   88-1387

 

برگ اول:  (اين صفحه سفيدو خالي از مطلب باشد )

برگ دوم( صفحه نام و ياد خدا )

 

برگ سوم:  (صفحه عنوان )

سومين برگ به عنوان اختصاص دارد ، كاركرد آن تدارك هويتي منحصر به فرد از گزارش (مقاله) است، و اگر به خوبي تنظيم شود علاوه بر اطلاعات اجمالي و سريع كه از  گزارش ارائه مي دهد ، تاثير مطلوبي در خواننده ايجاد مي كند. 1

عنوان : محدود ،مشخص از نظر زمان ،مکان و مقطع تاریخی،کوتاه ،گویا ،جذاب ،فاقد کلمات زائد و کمتر از 12 کلمه،متغیرها ،نحوه ارتباط آنها ،استفاده از مناسب ترین کلمات . (سايت گروه علوم اجتماعي اصفهان )  در اغلب موارد مطالب روي جلد با مطالب صفحه عنوان يكسان است. نمونه زير يك مثال است. )

آموزش و پرورش شهر تهران

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 19

جشنواره جوان خوارزمي

 

گزارش  و مستندسازی طرحهاي  جشنواره جوان خوارزمی

عنوان تحقيق :

چار چوب و راهنماي تكميل گزارش و مستندسازي طرحهاي جشنواره جوان  خوارزمي

 

تهيه و تنظيم :

علي ملكي

 

سال تحصیلی   88-1387

 

برگ چهارم :   (صفحه اهدا و تقديم )

(برخي از پژوهشگران تحقيق خود را به شخص يا اشخاصي تقديم مي كنند كه در اينجا ذكر مي شود .)

 

تقديم به آنان كه در راه ترويج  علم و گسترش پژوهش و هدايت نسل فردا  ، اين آينده سازان جامعه؛ تلاش بي وقفه دارند.  

 

برگ پنجم    (چكيده )

چكيده براساس تعريف استاندارد "ايزو214" به معناي نمايش خلاصه و صحيح يك سند بدون افزودن تفسير يا نقدي بر آن است .  يك چكيده بايد اطلاعات كمي و كيفي گزارش را تا حد امكان ارائه نمايد. چكيده داراي 100 تا 150 واژه و بعضا تا 300واژه دانسته اند. افعال به صورت اول شخص مفرد"من" و اول شخص جمع "ما" در آن  بكار نمي روند.(طرح نو ،1386، 23 )

 

 چكيده : شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف آن ، روشهاي تحقيق ، نوع طرح تحقیق ، آزمودنی ها و نحوه انتخاب آنها ،ابزار اندازه گیری ،یافته ها ،نتایج تحقيق است. (سايت گروه علوم اجتماعي متوسطه  اصفهان )

سپس در پايان اين قسمت کلید واژگان به زبان فارسی و معادل انگليسي براي تعريف  ذكر ميشود.

كليد واژگان : متغيرهاي تحقيق هستند كه در جريان تحقيق فراوان بكار مي روند و نياز به تعريف دارند تا خواننده نسبت به نظر نويسنده آگاهي يابد.

kharazmi خوارزمي :

فهرست مطالب:

فهرست شامل تمام عنوانهاي مربوط به بخش ها، فصل ها و قسمت هاي مختلف تحقيق است . وهر چه فهرست كاملتر باشد امكان استفاده از آن براي پژوهشگران راحتتر مي شود. كه شامل :

 1- فهرست مطالب :

كه شامل بخش ها، فصل ها و ... تحقيق است .

2-  فهرست پيوستها :

در صورتي كه تحقيق حاوي مطالب پيوستي مثل گواهي نامه ثبت اختراع ، تائيديه علمي، پرسشنامه و ... باشد در اين قسمت با ذكر صفحه يادداشت مي شود.

3-  فهرست شكل ها و نمودارها :

اين فهرست شامل انواع تصاوير ،نمودارها ، نقشه ها و عكس هاست كه در اين جا تمامي  موارد استفاده شده در گزارش به همراه صفحه هاي آن مشخص مي شود.

4- فهرست مواد همراه :

در اين فهرست مشخصات مواد همراه گزارش از قبيل عكس ها ، نقشه ها ، ماكت و مانند آن ذكر مي شود كه مكمل گزارش هستند و در گزارش نيامده اند و به صورت جداگانه از آن ارائه مي شوند.

(نمونه صفحه بعد فهرست اين تحقيق است .)

فهرست مطالب:

مقدمه.....................................................................................................................1

بيان مسئله .................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق  .........................................................................................3

اهداف تحقيق  ............................................................................................................4

سوالات يا فرضيات تحقيق  ..........................................................................................5

پيشينه تحقيق  .......................................................................................................6

شيوه عمل و روش كار  .....................................................................................................7

نتيجه گيري ..................................................................................................................8

مدت زمان اجراي طرح و برآورد هزينه ها  .........................................................................9

ارائه راهكارهاي جديد  ...................................................................................................10

منابع و ماخذ  ...............................................................................................................11

پيوست ها  ....................................................................................................................12

توجه :

تا اين قسمت هيچ يك از صفحات تحقيق شماره گذاري نشده است و مي توان براي شماره گذاري از حروف الفبا  استفاده كرد . و از اين پس اصل تحقيق آغاز مي شود ، مرحله اول آن مقدمه است كه به توضيح آن مي پردازيم.

 

مقدمه :

مقدمه اولين بخش از متن اصلي گزارش است. آوردن يك جمله زيبا، يك بيت شعر و ... در آغاز اين بخش كه با موضوع و هدف خاص گزارش ارتباط دارد بسيار مفيد و ارزشمند خواهد بود.

در مقدمه مسائل متعددي را مي توان نوشت كه اهم آن عبات است از :

تعريف موضوع يا عنوان تحقيق : كه  بايد يك آگاهي اجمالي از زمينه مورد بحث به خواننده ارائه دهد.

هدف و غرض از تحقيق كه طبعا از موضوع و علت انتخاب آن نيز و اهميت موضوع بحث به ميان آيد.

 كلياتي از مطالبي كه در اين تحقيق گنجانده شده است  .

 روش تحقيق (شيوه كار)  و اين كه از چه راههايي به اين حقايق دست يافته است.

معرفي منابع تحقيق به طور كلي

موانع و مشكلاتي كه در راه تحقيق بوده و پيشنهادات براي كساني كه بخواهند راه او را دنبال كنند.

تشكر از كساني كه به گونه اي در پيشبرد كار او موثر بوده اند و اعتراف  در بهره گيري از آثار ديگران و هم چنين اشاره به ناكافي بودن نتايج پژوهش هاي قبلي در خصوص تحقيق .     (  ساروخاني )

 

بيان مسئله :  

بدنبال پيدا کردن مساله و تدوين پرسش تحقيق لازم است تا به شکلی جزيي تر در مورد مساله وخصوصيات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. اين بيانات بايد براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در اين قسمت بيشتر صورت پذيرد ، پذيرش سهل تر برای تحقيق را نزد تصميم گيرندگان به دنبال داشته و اعتبار تحقيق شما را بيشتر مي گردد .

برای بيان مساله تحقيق بايد به نكات زير توجه نمود و سعی کرد تا به شيوه ای مناسب  موارد زير در متن آورده شود:

·          اطلاعات زمينه اي در مورد موضوع مورد مطالعه

·         توصيف دقيق مسأله  

·          نحوه بروز يا وقوع

·          وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

·          عوامل دخيل در بروز مسأله

·          نحوه برخورد فعلي با مساله

·          آنچه درمورد راه حل مساله می انديشيد

·          فوايد پژوهش و نتايجي  که از حل مشكل انتظار مي رود .   (سايت دکتر محمد کمالی )

اهميت و ضرورت :

اهميت و ضرورت پژوهش عبارت است از مجموعه اطلاعاتي كه مشخص مي كند نتايج اين پژوهش تا چه حد براي محقق و براي ديگران مفيد و ثمره بخش بوده و منشا دست آوردها و آگاهي هاي جديد است  

محقق مي تواند با استفاده از منابع زير توضيحات مثبت و معني داري را در اين زمينه فراهم سازد . اين منابع عباتند از :

1-     قدرت تفكر و استدلال خويش

2-    نوشته هاي ديگران براي حمايت از گفته ها و استنباطهاي خود

3-آمار موجود در نتايج و پيشنهادات پژوهشهاي انجام شده توسط ديگران 

 (طرح نو ،1386 ،31-30 )

اهميت موضوع تحقيق : يعني به چه دليل از ميان موضوعات متنوع ، موضوع  مورد نظر را انتخاب نموده ايم و اساسا موضوع مورد تحقيق چه اهميتي دارد.      (طالبيان ،1387 ، 80)

و اينكه محقق بايد در آغاز ،هر خواننده احيانا بي تفاوت را ، با شور درون خود آشنا سازد كه ضرورت تحقيق را بپذيرد و اهميت شگرف آن را در نظر آورد و موضوع را تاييد نمايد و مورد مطالعه قرار دهد. (ساروخاني، 1378، 145  )

اهداف تحقيق :

ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از اين مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: " هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد". از سوی دیگر " مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند."چنانچه اهداف یک تحقیق  بخوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

در تقسيم بندی  اهداف تحقیق معمولا" بدین گونه عمل می شود:

اول" هدف کلی" که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنرا داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم  .  " هدف کلی" معمولا در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.

 در گونه دوم" اهداف جزئی یا اختصاصی" تحقیق بیان می شود. این اهداف از تفسیم یا شکستن " هدف کلی" به اجزای کوچکتر بدست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به  " هدف کلی" را قدم به قدم مشخص  می نماید.

 تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه های اساسی آن وجلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید می کند.

چرا نوشتن اهداف مهم است و چه خصوصياتی بايد داشته باشند:تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس ملاکهای مشخص صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

·         اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد.

·         اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست باید مشخص شود که دقیقا چه چیزی باید اندازه گیری شود.

·         اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازه گیری استواراست و بیان اهداف درقالب های قابل اندازه گیری کار مطالعه را ساده تر می سازد.   (سايت دكتر محمد كمالي )

·         هر هدف تحقيق بايد در يك سطر مطرح گردد.

·         هدفهاي تحقيق  بايد با يكديگر سازگار باشند و در كل يك مجموعه اي منتظم و به هم پيوسته فراهم آورند.

·         نبايد تصور كرد كه با يك تحقيق تمامي مسائل جامعه مطرح ، تحليل و در نهايت حل خواهند شد تعدد اهداف هر تحقيق بايد در حد اعتبار ، زمان ،نيروي انساني وامكانات و محدوده ي تحقيق باشد.  (ساروخاني،1378 ،147   )

·         توصیه می شودبه هنگام تنظیم اهداف اختصاصی ازالگوی ویژه ای استفاده نمائید:

·          هدف یا هدف هایی رابرای تعیین نمودن ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

·          هدف یا هدف هایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

·          هدف یا هدف هایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید.

·          در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود که یک هدف کاربردی در زمینه نحوه بکارگیری نتایج بنویسید.

نحوه بیان اهداف موضوعی مهم در نوشتن طرح تحقیق است.اصول زیر می تواند بعنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند:

·         اهداف رابا استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند بیان نمائيد. (افعال مناسب مانند: تعیین کردن،مشخص نمودن ، مقایسه کردن و افعال نامناسب مانند: درک کردن ، فهمیدن ، اعتقاد داشتن و... )

·          اهداف واقع بینانه بیان شوند که تحت شرایط کاری بتوان به آنها دست یافت.

·          اهداف دقیقا از آنچه مطالعه برای آن انجام می شود به صورت منطقی پیروی می کند.

·          اهداف به زبانی علمی، روشن ، صریح ودقیقا آنچه تصمیم به انجام آن داریم مشخص شود. (سايت دكتر محمد كمالي)

 

سوالات يا فرضيات تحقيق :

در هر تحقيق به دنبال كشف مجهولات هستيم ، اين مجهولات ممكن است به صورت سوالاتي مطرح شود. طرح سوالات تحقيق سبب مي شود كه چارچوب فعاليت محقق مشخص شود و هدف را گم نكند و در هر مرحله از تحقيق اين را ارزيابي كند كه به چه اندازه از اهداف رسيده است . البته سوالات تحقيق  را در واقع بيان ديگر اهداف تحقيق دانسته اند. (خود آموز مطالعه و تحقيق   80)

فرضيه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقيق حاصل می شود بويژه در مورد سوالات مهم بايد دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده  سوالاتی را تهيه نمود که با پاسخ بدانها بتوانيم به هدف موردنظر دست پيدا کنيم. بديهی است در مورد تحقيقات تجربی و تحليلی که معمولا حول يک سوال مشخص و رسيدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضيه ما هم در همان مسير و در پاسخ به سوال تحقيق تدوين خواهد شد. نکته حائز اهميت در نوشتن سوالات مهم آن است که بايد دقت نمائيم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائي و  جزئيات سوالات بايد در برگه پرسشنامه يا برگه مشاهده و يا برگه مصاحبه بكار رود.

قدرت تصور در انسان يکی از ويژگيهای مهم می باشد اين قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بيانديشد، حدس بزند، تصوير ذهنی ايجاد کند و راه حل های  مختلف پيشنهاد کند. در تحقيق به روش علمی که حول محور يک مسئله يا مشکل صورت می پذيرد، از اين قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوين يک يا چند فرضيه برای نتيجه تحقيق استفاده می شود. از اين رو می توان فرضيه تحقيق را يک حدس علمی يا پيش داوری دانست که بوسيله ی جمع آوری حقايقی که منجر به قبولی يا رد آن فرضيه می شود مورد آزمايش قرار می گيرد. به عبارت دیگر فرضيه را راه حل پيشنهادی محقق برای مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق دانسته اند.

گاهی اوقات از يک فرمول برای بيان فرضيه استفاده می شود، بدين شکل که:" اگر چنين و چنان رخ دهد چنين و چنان خواهد شد" . اين تعبير ساده و روان به محقق امکان می دهد تا بتواند در جريان تدوين مسئله تحقيق خود، فرضيه ای مناسب که به طور قطعی با کل پژوهش او در ارتباط خواهد بود، بيان نمايد. نکته با اهميت  در اینجا آن است که محقق بايد دقت نمايد که در جريان انجام تحقيق ، او صرفا" قصد آزمايش فرضيه را دارد نه اثبات آن ، البته چنانچه در پايان تحقيق ،نتايج ، حاکی از اثبات فرضيه او بود می تواند آن موضوع به شکل يک بحث علمی مورد عنايت قرار دهد.

محقق برای تهيه فرضيه مناسب تحقيق عمدتا از منابع علمی در اختيار خود کمک خواهد گرفت. يافته های علمی قبلی که در زمينه موضوع تحقيق انجام گرفته است يکی از منابع اصلی برای تهيه فرضيه است. همچنين تجربيات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در اين زمينه ايفا نمايد. گاهی اوقات فرضيه هائی مبتنی بر خيال و با مطالب غير علمی، الهامات و پيشنهادات غير عادی هم مطرح می شود که در برخی موارد به نتايج خوبی نيز نائل گرديده است.

بيان يک فرضيه ممکن است به شکلی مثبت انجام شود که در آن رابطه بين دو يا چند متغير يا تفاوت بين آنها بصورت احتمالی وبه شکل خبری مثبت بيان می شود.

 گاهی در فرضيه  منکر وجود رابطه بين متغيرها شده و آنرا به شکل جمله خبری منفی بيان ی نمايند.

ممکن است در فرضيه موضوع به شکل  ضمنی مطرح شود. 

ملاکهای مختلفی برای يک فرضيه خوب برشمرده اند که مهمترين آنها عبارتند از:

 روش ، معين و مشخص

 داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر

 قابليت اندازه گيری داشتن

 قابل فهم بودن (تعريف مناسب و خوب)

 بيان بر اساس تئوری ها و نظريه های موجود  .             (سايت دكتر محمد كمالي)

 

تئوري و پيشينه تحقيق(ادبيات و سوابق تحقيق):

اگر سوال شود كه چرا  بايد محقق ادبيات و سوابق تحقيق خود را بررسي كند ، پاسخ اين است كه اطلاعات حاصل از اين بررسي مددكارش بوده  و مكمل تحقيق اوست . به علاوه :

1-           به اين ترتيب نسبت به موضوع اشراف زيادتري پيدا ميكند و بر اطلاعات وي در زمينه موضوع مورد مطالعه افزوده مي شود. طبعا اين آگاهي باعث مي شود كه محقق با ديد بازتري مساله را ببيند ، فضاي نگرش به مساله را روشن تر نمايد و در نتيجه بر مساله تسلط بيشتري پيدا كند.

2-           براساس آگهي از معلومات حاصله اقدام به دوباره كاري و تكرار نخواهد كرد ، يعني وقت و توان و بودجه را صرف روشن كردن موضوعاتي كه تاكنون روشن شده نخواهد نمود و به كاري جديد و ابتكاري دست خواهد زد.

3-          از روش كار ديگران آگاهي خواهد يافت و با مسائل و مشكلات مسير تحقق آشنا خواهد شد ، از مفاهيم و اصطلاحات مشابه و مربوط به تحقيقات ديگران استفاده خواهد نمود .

4-          مطالعه ادبيات و سوابق مساله محقق را كمك مي كند تا متغيير هاي مورد نظر در مطالعه را بهتر شناسايي و روابط علت و معلولي آنها را با توجه به تجارب گذشته در قالب مدلهاي نظري تبيين كند.

5-          تجارب گذشته و شناسايي متغيرها و روابط آنها به محقق كمك خواهد نمود تا با استفاده از آنها و نيز تصوراتي كه از واقعيت  در ذهن او شكل مي گيرد ساده تر بتواند فرضيه هاي تحقيق خود را  تدوين نمايد. ( حافظ نيا ، 1386  ،74  -73 )

 

 به طور كلي ممكن است در موضوع تحقيق شما كارهايي قبلا صورت گرفته باشد با مطالعه كارهاي انجام شده افق فكري شما گسترده شده و در ضمن متوجه ميشويد كه محققين ديگر به چه نكاتي دست يافته اند و چه مطالب مبهمي وجود دارد كه طلب مي نمايد در آن مورد بررسي و مطالعه نماييد. در واقع آشنايي با كارهاي گذشته هم جلوي دوباره كاري را مي گيرد و هم كار انسان را قوي تر و همه جانبه تر مي سازد و هم محقق را از تجارب گذشتگان بهر ه مند مي سازد. (طالبيان 79)

برای کسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات مورد مراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسترس عبارتند از:

·          نظرات افراد متخصص و صاحب نظران

·          منابع منتشر شده

 مراجع غیر ادواری شامل:

·         کتابشناسی ها

·         دانشنامه ها

·         فرهنگ ها  

·         دستنامه ها

·         درسنامه ها  

·         دستور نامه ها

·         سالنامه ها

·         اطلس ها

·         نشان نامه ها

·         سرگذشت نامه ها

 مراجع ادواری شامل :

·           کتابشناسی ها

·          فهرست های مندرجات :کتاب، نشریات ادواری مثل ژورنالها

 منابع منتشر نشد ه شامل :

·         پایان نامه ها

·         گزارش های فنی

·         گزارش تحقیق

·         آمارها 

·         پروانه های ثبت اختراعات

·         صورت جلسه ها

  • مشاهدات فردی  (دكتر كمالي )

 

 

شيوه و روش كار :

يكي از اصلي تر ين بخش هاي هر كار پژوهشي را جمع آو ري اطلاعات تشكيل مي دهد. چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد‏ كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد.

"نحوه گردآوری داده ها شامل :ویژگی های جامعه مورد نظر ، نمونه آماری ،حجم نمونه و منطق انتخاب آنها،روش نمونه گیری و علت انتخاب روش،ابزار جمع آوری اطلاعات،گروههای موجود در طرح و نحوه کنترل متغیرها،اعتبار وپایایی،روش تحلیل داده ها ودلیل انتخاب آزمون های آماری" ( سايت گروه علوم اجتماعي اصفهان ) مواردي هستند كه بايد در اين قسمت به توضيح آنها پرداخت و محقق بايد مشخص سازد در راه تحقق اهدافش از كدام روش استفاده كرده است.  كه به اختصار به بيان آنها خواهيم پرداخت.

 

شيوه كار در طرحهاي ساختني :

براي تكميل اين قسمت محقق بايد ابتدا به تشريح كامل اجزا تشكيل دهنده طرح پرداخته ، سپس به توضيح شيوه عمل ، روش كار و ارتباط آنها بپردازد . ( در اين قسمت نقش هر يك از اجزا و قسمت هاي مختلف طرح تشريح مي شود. )علاوه بر آن بايد به قسمتي كه جزو ويژگي اصلي طرح است  بيشتر تاكيد شود. شرح روش كار و شيوه عمل بايد به نحوي تنظيم شود كه در ذهن داوران، شمايي از طرح را تداعي كند و آنان را به عملي و قابل اجرا بودن طرح مطمئن سازد . براي اين كار بهتر است پس از تنظيم اين قسمت از دوستان خود بخواهيد آن را مطالعه كنند و با بيان خود توضيح دهند و در انتها جهت اطمينان كامل ، طرح را به كسي كه اطلاعي از آن ندارد بدهيد و بخواهيد آنچه را كه از طرح فهميده است را براي شما بيان نمايد .اگر آنچه مد نظر شما بوده و او آن را بيان كرد طرح شما بدون ابهام بوده و كامل است و گرنه بايد كمي تغيير دهيد. مي توان اين كار را با يك غذاي  خوشمزه تشبيه كرد كه به طور ماهرانه بايد دستور پخت آن را به همراه مود اوليه بيان كرد تا همگان بتوانند از آن استفاده نمايند.

سپس تصوير كاملي از نمودارها ، آمارها ، پرسشنامه و ... كه در جريان گزارش استفاده نموده ايد ، ارائه دهيد. اگر در جريان كارها با مشكلات يا شكست ها برخورد نموده ايد به طور كامل تشريح  كنيد و در مرحله بعد راه حل هاي را كه انتخاب نموده ايد، بنويسيد و ابزار اندازه گيري خود را معرفي نماييد. همچنين اگر از روش خاص براي تحليل داده ها استفاده نموده ايد آن ر ا ذكر كنيد و در پايان اصل كار را به صورت كامل با اجزا تشريح نماييد. 

 تحقيق كتابخانه اي (استفاده از اطلاعات و مدارك موجود)

براي برخي از محققين مهمترين روش جمع آوري اطلاعات (در تحقيق كتابخانه اي ) كتاب است . در برخي تحقيقات  اطلاعاتي كه بايد بعنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند از پيش آماده هستند. بدين صورت كه محقق بدنبال اطلاعات جديد نيست بلكه می تواند نسبت به جمع آوري اطلاعاتي كه از قبل تهيه شده اند و موجود است  اقدام كند.

" اما امروزه با توجه به اين كه كتاب نمي تواند جواب گوي نياز بشر براي ذخيره سازي باشد از ميكروفلش ، ديسكت ها و سي دي ها و سايت هاي اينترنتي و نظاير آن براي ذخيره سازي استفاده مي شود كه مي توان از تمامي آنها در صورت لزوم سود جست . علاوه بر آن از مقاله ها و مجلات كه حاوي نتايج تحقيقات و بررسي هاي جديد و دستاوردهاي نوين علمي هستند ، استفاده نمود و هم چنين اسناد دولتي و خصوصي و نشريه ها و مطبوعات ، منبع مناسبي براي جمع آوري اطلاعات هستند . وپس از جمع آوري اطلاعات بايد از عقل و منطق ، تفكرو استدلال كمك گرفت و به تحليل آنها پرداخت" .(طالبيان، 1387 ، 81)

مزايا: به واسطه موجود بودن اطلاعات  ارزان است. در وقت صرفه جويي مي شود. مهمترين مزيت آن  امكان ارزيابي روند موضوع مورد بررسي در گذشته است كه در مطالعات گذشته نگر بسيار حائز اهميت است.

معايب: ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشكالات عمده اين روش است. گاهي ملاحظات اخلاقي مانع از دستيابي به اطلاعات مورد نظر مي باشد. قديمي و كهنه بودن اطلاعات هم ممكن است در برخي موارد مطرح باشد

مشاهده

از روش هاي جمع آوري اطلاعات است كه در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشيا و پديده ها با استفاده از ويژگي هاي گوناگون آنها ملاحظه و ثبت مي گردد. منظور از مشاهده ثبت دقيق تمام جوانب بروز حادثه ويژه يا رفتار و گفتار فرد يا  افراد از راه حواس و يا ساير راه هاي ادراكي ( كمك گرفتن از ابزار خاص ) مي باشد.

مشاهده منظم در تحقيق ضروري است بنابراين مشاهده بايد:

به هدف تحقيق مربوط باشد

برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظيم شده باشد

به طور دقيق و منظم ثبت شود

ميزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسي باشد

مشاهده به دو صورت مشاركتي و غير مشاركتي انجام مي شود. كه در مشاهده مشاركتي  شخص مشاهده كننده در موضوع مشاهده شركت دارد و در همان جا مشاهده صورت مي گيرد. در مشاهده غيرمشاركتي مشاهده گر پديده مورد مشاهده را بدون آنكه خود دخالتي در آن داشته باشد ملاحظه مي كند  كه اين روش خود به دو صورت انجام مي شود. در روش اول مشاهده گر پديده ها را به صورت آشكار ثبت مي كند و در نوع دوم مشاهده گر به صورت مخفيانه موارد مورد مشاهده را ملاحظه و به ثبت آن مي پردازد.

مشاهده ممكن است در هنگام تهيه طرح اوليه تحقيق نيز صورت پذيرد كه بدان مشاهده مقدماتي گفته مي شود  مشاهده ممكن است  منبع اصلي جمع  آو ري اطلاعات باشد و گاهي نيز براي تكميل يا اصلاح اطلاعاتي كه از روش هاي ديگر بدست آمده است استفاده شود. مشاهده ممكن است در مورد اشيا صورت بگيرد .

مزايا: امكان بررسي جزئيات موضوع وجود دارد. مي توان صحت اطلاعات جمع آوري شده را با وسائل ديگر آزمايش كرد .براي جمع آوري اطلاعات زمينه اي مناسب است. در زمان كوتاه اطلاعات زيادي بدست مي آيد و اعتبار علمي اطلاعات بالاست.

معايب: حضور مشاهده گر مي تواند بر روند فعاليت مورد مشاهده تاثير گذار باشد. تمايلات شخصي مشاهده گر و ميزان توانائي او در مشاهده و ثبت دقيق فعاليت مورد مشاهده ممكن است تاثير گذار باشد. عوامل محيطي بر نوع و روش گرد آوري اطلاعات موثر است. استاندارد كردن و طبقه بندي اطلاعات مشكل است ( بويژه در ثبت رفتار انساني ) .مشكلات اخلاقي در مشاهده اعمال شخصي وجود دارد. براي نمونه هاي زياد  وقت گير و پر هزينه است.

 

   مصاحبه 

مصاحبه يكي از روش هاي جمع آوري اطلاعات است كه در آن به صورت حضوري ياغير حضوري از افراد يا گروهي ار آنان پرسش مي شود. نكته مهم آن است كه سوالات مصاحبه از پيش انديشيده شده و تعيين شده است. آنچه مصاحبه را به صورت هاي مختلف طبقه بندي مي كند ميزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است. مصاحبه را يكي ازروش هائي دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زيرا در هنگام مصاحبه امكان تحريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نيز مي توان در صورت ابهام با توضيح موضوع راروشن ساخت.

مهمترين انواع مصاحبه به شرح زير عنوان شده اند:                            

 مصاحبه  انعطاف پذير يا آزاد :  در اين نوع چارچوب وحدود پرسش   براي مصاحبه گر مشخص است ولي زمان و توالي پرسش به سليقه مصاحبه گر بستكي دارد. دراين حالت رفتار آزمودني طبيعي تر است و اطلاعات واقعي تري بدست مي آيد. مصاحبه گر مي تواند سوالات اضافي نيز طرح كند. ا ين روش براي  تحقيق هائي با مقياس كوچك ‏، مطالعات كيفي و يا مصاحبه با اشخاص و گروههائي كه اطلاعات اصلي از آنها بدست مي آيد ، مناسب است. هدف در اين گونه مصاحبه ها جمع آوري اطلاعات عميق و كيفي است.

 مصاحبه با انعطاف پذيري متوسط يا منظم : در اين نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه اي با پرسش هاي مشخص و با توالي ثابت استفاده مي كند  ، اما معمولا پرسش ها به صورت باز هستند. تلاش مي شود شرايط براي همه يكنواخت نگه داشته شود.هدف در اين جا جمع آوري اطلاعات كمي و سطحي است.  

 مصاحبه  انعطاف ناپذيريا پرسشنامه همراه با مصاحبه :  مصاحبه گر از پرسش نامه اي با پرسش هاي  مشخص و با توالي استاندارد استفاده مي كند. پاسخها ثابت و از قبل پيش بيني و طبقه بندي شده اند  و معمولا پرسش ها به صورت بسته هستند. اين روش در مطالعات بزرگ و زماني كه پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطلاع دارد بكار مي رود.  

نكات مهم در موردانجام مصاحبه

  تكلم با زبان شخص مصاحبه شونده

  آشنائي مصاحبه گر با اهداف و روش طبقه بندي و ارزش گذاري پاسخها

  دخالت ندادن تمايلات شخصي مصاحبه گر

  ايجاد شرايط يكسان براي همه

  كسب اجاره درهنگام استفاده از دستگاه ضبط صدا

  جلب اعتماد مصاحبه شونده

  رعايت مقام وموقعيت اجتماعي افراد

  بيان توضيحات كافي قبل از شروع مصاحبه

  ارائه آموزش به مصاحبه گران پيش از انجام مصاحبه

مزاياي مصاحبه

  قابليت استفاده براي كم يا بي سوادان و كودكان و بيماران

 امكان روشن كردن مفهوم سوالات

 در مقايسه با مشاهده بدست آمدن درصد بيشتري از پاسخ ها

معايب مصاحبه

  وقت گير و پرهزينه

 در مقايسه با روش مشاهده ثبت وقايع ناقص تر است

 

 طبقه بندي وتجزيه و تحليل اطلاعات درهنگامي كه سوالات باز هستند مشكل است

 توجه مصاحبه گر و دخالت دادن نظرات شخصي

 

پرسشنامه

 پرسشنامه شامل دسته اي از پرسش هاست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي يه افراد ارائه مي شود و پاسخگو بر اساس تشخيص را خود جواب ها رادر آن مي نويسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معين در مورد موضوعي مشخص است. بزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه يكي از دلايل مهم براي استفاده از پرسش نامه است چه امكان مطالعه نمونه هاي بزرگ را فراهم می آورد. كيفيت تنظيم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحيح و درست و قابل تعميم بسيار با اهميت است.

بر اساس نحوه اجراي پرسش نامه و نيز نوع سوالات پرسشنامه  مي توان آنرا به دستجات متفاوت تقسيم نمود.

         طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه :

 پرسشنامه باز: در اين نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستيم.در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هرپاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد. در اينگونه سوالات ، اطلاعات دقيق تر، كامل تر و داراي ارزش بيشتر هستند ولي طبقه بندي و نتيجه گيري از آنها مشكل تر و تجربه زياد نيازمند است.

 پرسشنامه بسته :   پرسش هاي بسته در اين نوع پرسشنامه ارائه مي شود.براي هر پرسش تعدادي گزينه و پاسخ انتخاب شده است كه فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها رابه عنوان پاسخ بگزيند.هريك از پاسخ ها به گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سوالات مجزاست. در اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و تجزيه و تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست.

         طبقه بندي بر اساس نحوه

 پرسشنامه همراه با مصاحبه :  اين پرسشنامه همان مصاحبه انعطاف ناپذير است كه به صورت حضوري پرسش ها از افراد پرسيده مي شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد مي كند.

  پرسشنامه خود ايفا : پرسشنامه در اختيار فرد يا گروه قرار مي گيرد و فرد به تنهائي و يا به صورت گروهي يه پرسش  پاسخ مي دهند .

 پرسشنامه پستي :  پرسشنامه براي افراد از طريق پست ارسال مي شود . فرد پس از تکميل آنرا براي محقق عودت  مي دهد.

  پرسشنامه الكترونيك :  در اين نوع از پرسشنامه كه به تازگي موارد استفاده از آن گسترش يافته است ، محقق با استفاده از شبكه هاي اطلاع رساني و اينترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الكترونيك براي افراد مي كند و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الكترونيك براي محقق باز مي گردانند.در برخي موارد ممكن است افراد نسخه اي از پرسشنامه را چاپ کرده و بعد از پاسخگوئي به شكل پستي باز گردانند.

         نكات مهم در طراحي پرسشنامه

 داشتن يك مقدمه رسا ، جذاب و واضح در ابتداي پرسشنامه

 وجود پرسش هاي قابل فهم و خالي از ابهام

 خودداري از پرسش هاي طولاني و وقت گير و دوپهلو

خودداري از واژه ها و لغات نامانوس و نامفهوم

 طراحي پرسشنامه زيبا و دور از كلمات زشت و زننده و تا جاي ممكن دوستانه

 محدود بودن پرسش هاي زمينه اي

   قرار دادن پرسش هاي حساس و مهم در پايان پرسش نامه

 هر سوال فقط به يك موضوع اختصاص داشته باشد

 استفاده از پرسش هاي باز و بسته به همراه هم

  قرار دادن تمام پاسخ هاي ممكن براي پرسش هاي بسته

         مزاياي پرسشنامه

 عدم نياز به شخص مصاحبه كننده ، بنابراين عدم تاثير وجود چنين شخصي

ساده و ارزان

 سادگي طبقه بندي و تجزيه و تحليل

 دقت بيشتر پاسخ ها بواسطه محرمانه ماندن افراد

 امكان انجام مطالعات بزرگ

   يكسان بودن شرايط در زمان تكميل

         معايب پرسشنامه

 عدم قابليت استفاده براي بي سوادان

 درك نكردن مفهوم سوال

   امکان  ارائه تصوير كاذب توسط فرد از خود

     كاهش درصد پاسخ هاي رسيده در پرسشنامه پستی

    در هنگام نوشتن پرسشنامه بايد  دقت نمود تا ابتدا از پرسش هاي زمينه اي استفاده گردد و سپس به پرسش هائي كه در زمينه موضوع طراحي شده اند ، رسيد.

         خصوصيات يك پرسش

اعتبار صوري : بدين معنا كه سوال قادر به اندازه گيري موضوع مورد پرسش باشد.به تعبير ديگر مقياس اندازه گيري متغيرتحت مطالعه باشد.

  انتظار دانستن پاسخ : بايد سوال طوري طرح شود كه انتظار داشته باشيم پاسخگو ،‌جواب آنرا بداند.

 روشن و صريح : سوال بايد بدون ابهام باشد و تنها به يك مطلب اشاره كند.

   بي آزار : به مسائل خصوصي افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلي خود آنها.

 منصفانه: دلالت بر معنا و مفهوم خاصي ننمايد و آزمودني را به موضع خاص نكشاند.

توضيح دو واژه روائي و پايائي  

روائی و پایائی

ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید از روايي (اعتبار) برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پايايي ( اعتماد ) داشته باشند .

روائی بدین معناست که روش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازه گيري كند .

مثال: اگر بخواهيم شيوع كم وزني هنگام تولد را در نوزادان يك زايشگاه بدانيم ، بايد همه نوزادان تولد يافته را وزن كنيم . براي اين كار مي بايست از ترازوي مخصوص توزين نوزاد و آنهم ترازوي استاندارد استفاده شود

پايايي قابليت تكرار روش يا ابزار اندازه گيري است . اگر روشي از پايايي برخوردار نباشد ، داده هاي گردآوري شده روايي ( اعتبار ) نيز نخواهند داشت  .

مثال :در مثال بالا باید دید با چند بار وزن کردن آیا وزن یک کودک را در هر مرحله مشابه وزن قبلی نمایش میدهد.

(دكتر كمالي )

 

نتيجه گيري يا پيشنهادات :

محقق ضمن نوشتن نتايجي  را كه در اين تحقيق به انها  رسيده  است به ارائه مطالب زير در اين قسمت مبادرت نمايد.:

"خلاصه ای از مساله و یافته های حاصل ،ارتباط بین یافته ها و فرضیه های پژوهش ،تبیین و تفسیر یافته ها ،تفاوت و شباهت بین نتایج حاصل با پژوهش های قبلی ، نتايج تعمیم یافته ها و اشاره به زمینه های کاربردی آنها،اشاره به محدودیت ها و موانع  تحقيق "    (سايت گروه آموزشی علوم  اجتماعی متوسطه استان اصفهان )

 

با عنايت به شاخص های اصلی ارزيابی طرح های جشنواره لازم است كه محقق در پايان اين قسمت از ارزش علمي ، پژوهشي و فني طرح و خلاقيت و نوآوري هاي بكار رفته در آن و  راه حلهايي كاربردي كه به آنها دست يافته است صحبت به ميان آورد.

"تعریف عملیات ضوابط داوری :

1- ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

به این معنی که طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طرح و طراحان از روش ها و قوانین علمی استفاده کرده اند و طرح ارائه در مقایسه با طرحهای مشابه با توجه به مبانی نظری و استفاده از روش ها و قوانین علمی ، دارای ارزش بالاتر می باشد . این ارزش از دیدگاه داوران ممکن است ناظر بر کاربرد طرح ، هزینه و بازده ، مزیت طرح نسبت به طرحهای مشابه و یا سهولت استفاده از آن باشد.

2- خلاقیت و نو آوری ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

خلاقیت عبارتند از تولید فکر جدید و نو آوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق اثری بدیع در هنر و ادبیات است ، به این معنی که طرح ارائه شده ممکن است براساس تفکر دیگران ، تغییراتی در آن ، ساخته و یا ارائه شده و یا ممکن است طرح بر اساس تفکر طرح یا طراحان شکل گرفته باشد که در این صورت خلاقیت و نو آوری را توأماً دارا خواهد بود

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری بدین معنی است که فرد بتواند اجزاء و عناصر یک مسأله یا پدیده را مورد بررسی قرار داده و سپس ارتباط بین اجزاء و عناصر را تحلیل نماید و در نهایت به یک فرضیه و یا نظریه برسد و راهکارهایی را ارائه نماید.

 

3-کاربرد و حل مسأله

کاربرد و حل مسأله بدین معنی است که طرح یا طراحان به مسأله ای برخورد کرده اند و برای حل آن مسأله، راه حل و یا راه حلهایی کاربردی پیشنهاد نموده اند ، که قابل ساختن و یا عمل کردن است و تجویز آن ، راه حل منطقی مسأله مورد نظر طراح یا طراحان می باشد . در آثار ادبی و هنری ، ارزش و کاربرد اثر در ادبیات و هنر ، ملاک ارزیابی خواهد بود .

4- گزارش و مستند سازی

طراح یا طراحان بایستی کلیه مراحل عملیات طرح از شروع تا پایان را براساس چهار چوب یک نوشتاری علمی ، با رعایت " مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و تشریح کامل اجزاء ساخته شده ، شیوه عمل آن و قوانین علمی به کار رفته در آن و در طرح های پژوهش علاوه بر موارد فوق ، امکان مطالعه ، عامل زمان و مکان ، تهیه و تنظیم فرضیه ، طبقه بندی اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعیین اعتبار فرضیه ، نتیجه گیری و در صورت امکان ، ارائه نظریه "و همراه با مدرک و مستندات لازم ( عکس ، نمودار ، فیلم ، دیسکت و سی دی و ... ) ارائه نمایند."

(سايت پژوهشسراي دانش آموزي دكتر عظيمي آراني http://www.drazimirc.com )

 

توجیه اقتصادی مدت زمان اجرای طرح و بر آورد هزینه :

اين بخش از گزارش علمي  اجزا و عناصر يك مسئله يا پديده را مورد بررسي قرار مي دهد ؛ سپس هزينه هاي طرح از شروع تا پايان كار را برآورد نموده و در صورت توليد انبوه ، هزينه پيش بيني شده را براي آن بيان مي نمايد. و بايد روشن شود كه طرح حاضر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است ؟يا خير ؟ و اينكه اين طرح با نمونه هاي موجود در بازار چه تفاوتهايي دارد  و آيا با آنها توان رقابت دارد يا خير ؟ و اين كه  اين طرح از لحاظ اقتصادي و نيروي كار و بازاريابي و كارآفريني براي جامعه مقرون به صرفه است يا خير ؟

                                                                

ارائه راهكارهاي جديد:

پژوهشگر در اين قسمت بايد پیشنهادات متناسب با موضوع برای کاربرد نتایج  و توصیه هايي كه  برای تحقیقات آینده لازم مي داند؛  ارائه دهد.

منابع و ماخذ:

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

1-  کتاب

تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

2ـ مقاله

مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) ”عنوان مقاله“، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله

مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین‏کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) ”عنوان مقاله“، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: موسسه انتشاراتی، شماره صفحات مقاله

3ـ منابع اینترنتی

نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

 

شیوه ارجاع و استناد

1-  ارجاع در متن مقاله (همانند اين تحقيق )

پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات)

یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

2ـ ارجاع در پایان مقاله

نمونه زير منابع استفاده در اين تحقيق است :

منابع و ماخذ:

1- حافظ نيا، محمد رضا، 1386،مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني  ، تهران ،ا نتشارات سمت ،

2- ساروخاني، باقر، 1378، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، تهران ، ناشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

3- طالبيان، سيد محمد، 1387،خود آموز مطالعه و تحقيق ، مشهد مقدس ، انتشارات ضريح آفتاب

 4- عليزاده، ناصر، يزداني، مهتاب، ،1386،طرح نو ، گزارش از ايده تا آفرينش،راهنماي مستند سازي و نگارش تحقيق در جشنواره جوان خوارزمي ، بجنورد ، انتشارات سالوك

5- سايت پژوهشسراي دانش آموزي دكتر عظيمي آراني http://www.drazimirc.com )  ( تاريخ بهره گيري زمستان 1387)

   ( تاريخ بهره گيري زمستان 1387)http://www.mkamali.com 6-   سايت دکتر محمد کمالی  

7- سايت گروه آموزشی علوم  اجتماعی متوسطه آموزش و پرورش  استان اصفهان    ( تاريخ بهره گيري زمستان 1387)

http://etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=153

8- مستندات طرح گيربكس با سامانه انتقال پيوست اقايان  نقي نوري و هادي قاسمي

 


کتاب کامل راهنمای پروژه های علمی

کتاب کامل راهنمای پروژه های علمی برای معلمین و دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی

تالیف : آنتونی فردریک - ایزاک آسیمونی

ترجمه : علیرضا توکلی

 
 

تعداد مشاهده (2136)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "روش تحقیق دانش آموزی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

   
نقشه سایت