نفرات برگزیده ناحیه ای جشنواره نوجوان خوارزمی  
 
   
  برترین های نوبت اول  
 
   
  برترین های گزینه دو مرحله دوم  
 
   
  برترین های مستمی دو (آذر و دی )  
 
   
  برترین های پیشرفت تحصیلی مرحله اول   
 
   
  برترین های مستمر یک (مهرو آبان)  
 
 
 
   
  برترین های گزینه دومرحله اول  
   
نقشه سایت